fbpx

I. Preambulum

A szerződésben résztvevő felek:

1.) Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) adatai:
Név: Bravolight Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-413269
Adószám: 14682298-2-42
Statisztikai számjele: 14682298-4690-113-08
Képviselő: Szórádi Bence ügyvezető önállóan
Telefonszám: +36 30 360 0909
E-mail: info@bravolight.hu
Honlap: https://www.bravolight.hu
Bankszámlaszám:
HUF: 10918001-00000042-40950008
EUR:AT63 12000 10003322889

2.) A szerződő partner, mint Megrendelő (Vevő)

Fogalommeghatározások

Szerződő felek: Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) és Megrendelő (Vevő) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Szerződés: Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) és Megrendelő (Vevő) között elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi vagy egyéb megállapodás

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Szolgáltatás: a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által visszaigazolt világítástechnikai tervezési és/vagy kivitelezési munka

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Megrendelő/Vevő: Vételi ajánlatot tevő/megrendelést küldő és szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) és fogyasztói szerződésnek nem minősülő megállapodások esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

II. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, a szerződés létrejötte

A szerződő felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek a Bravolight Kft. mindazon ajánlataira és értékesítésére vonatkoznak, melyekben a társaság a Megrendelővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek a viszonyukra vonatkozóan egyedileg megkötött megállapodásban másként nem állapodnak meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a szerződő feleket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő (Vevő) rendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendelés Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére történő megküldésével a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a szerződő felek között létrejövő szerződés részét képezi.

A Megrendelőnek jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) írásban kifejezetten elismeri. Az ellentétes feltételek el nem utasítása nem jelenti azok elfogadását. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződési feltételek valamennyi belföldi és külföldi partnerrel kötött szerződésre érvényesek, és kiegészítik a konkrét megállapodást.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által kiadott ajánlat kizárólag ajánlati kötöttséget eredményez. Az ajánlat alapján kapott megrendelés és annak Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által történő visszaigazolása és/vagy szerződés megkötése keletkeztet szerződéses kötelezettséget. Az ajánlati kötöttség egyébként 8 nap, ettől eltérő kötöttséget külön, írásban kell rögzíteni.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a Megrendelőről szerzett pénzügyi információk alapján meghatározhatja a rendelhető minimális és maximális értéket, vagy a kivitelezési munka maximális nagyságát, amelyet az ajánlatban, vagy annak elfogadásában rögzít.

III. A teljesítés ideje

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) rögzíti, hogy az egyes megrendelések (termék leszállítás, tervezői munka elvégzése, kivitelezői munka elvégzése) tekintetében kizárólag várható teljesítési határidőt tud megadni. Az egyes megrendelések várható teljesítési idejét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A teljesítés (szállítás, tervezői- és kivitelezői munka) ideje vonatkozásában a szerződő felek megállapodnak, hogy eltekintenek mindennemű hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásától és kikötésétől illetve a Megrendelő jelen szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a teljesítési (szállítási, tervezői- és kivitelezői munka) idő vonatkozásában kártérítési igényt nem érvényesít a Szállítóval (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) szemben.

A Szállítóval (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) jogosult előteljesítésre.

A szerződéses teljesítési idő kezdő napja a rendelés visszaigazolásának dátuma. Amennyiben a szerződő felek előleg fizetésében állapodtak meg, úgy a teljesítési határidő kezdő napja az a nap, amikor az előleg a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) számlájára beérkezett.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolás kézhezvételétől számított 24 órán belül kifogással nem él a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a megrendelés visszaigazolásban foglalt műszaki tartalmat véglegesnek tekinti. A Megrendelőtől ezek után származó mindennemű változtatási igény esetén a Szállító jogosult a változtatás miatt felmerült minden költségét Megrendelővel szemben érvényesíteni.

Amennyiben a Megrendelő megrendelését annak Szállító általi visszaigazolását követő 8 naptári napon belül felmondja – a Szállító igazoltan felmerült költségeinek és kárának megtérítésén felül – 15 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére.

Amennyiben a Megrendelő megrendelését annak Szállító általi visszaigazolását követő 8 naptári napon túl mondja fel – a Szállító igazoltan felmerült költségeinek és kárának megtérítésén felül – 30 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére.

Amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötésétől számított 8 naptári napon belül az egyedi megállapodás szerinti előleg megfizetését nem igazolta, úgy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni.

A teljesítés időpontja termékek esetében a termékek leszállításának napja, kivitelezési munka esetében a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) készrejelentését követő 2. munkanap, vagy amennyiben a Megrendelő az elvégzett munkát ezen időpontnál korábban átveszi akkor ez a teljesítés napja.

Ha a Megrendelő a teljesítés ellenére a terméket nem veszi át – de azokat a Szállító szerződésszerűen a helyszínre szállította, úgy a Szállító az alábbi lehetőségekkel élhet saját választása szerint:
1.) A termékekkel kapcsolatos kárveszély – a leszállítással egyidejűleg – átszáll a Megrendelőre és a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kiállíthatja az ügyletre vonatkozó végszámláját, amely végszámlát a Megrendelő köteles befogadni,
2.) a Szállító elszállíthatja a leszállított termékeket és a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amelynek mértéke a megrendelés összértékének 100 %-a.

Ha a Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkát a teljesítés és a készrejelentés ellenére a készrejelentési értesítési időpontot követő – legkésőbb – 2. munkanapig nem veszi át, úgy a Szállító az alábbi lehetőségekkel élhet saját választása szerint:
1.) Az elvégzett kivitelezési munka műszaki átadás-átvételét – első osztályú és hibátlan minőséggel – megtörténtnek kell tekinteni és a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kiállíthatja az ügyletre vonatkozó végszámláját, amely végszámlát a Megrendelő köteles befogadni.
2.) A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) visszabonthatja az elvégzett kivitelezési munkát, kiszerelheti a beépített termékeket és a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amelynek mértéke a megrendelés összértékének 100 %-a.

IV. A teljesítés helye, a termékek illetve az elvégzett munka átadás-átvétele

A) A termékek teljesítésének helyét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A termékek teljesítés helyre történő leszállításakor a termékeket a Megrendelő képviselői fogadják és a Megrendelő képviselői gondoskodnak azok mennyiségi és minőségi átvételéről, lepakolásáról. Mivel nincs mód arra, hogy a Szállító vagy a Szállító megbízottja az átvevő személyét – az általában elvárható szinten túl – ellenőrizze (pl. hogy a leszállított terméket adott személy jogosult átvenni vagy sem), így e körben a szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott teljesítési címre leszállított termékeket az erre jogosított személy vagy személyek vegyék át. Ezen tényre figyelemmel a Megrendelő által megadott teljesítési helyre történő szállításon kívül a Szállítót a termékek átadás-átvételével kapcsolatban felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy képviselői a Megrendelő által megadott teljesítési helyen a leszállítandó termékeket igazolhatóan nem veszik át – és a leszállítás megkísérléséről jegyzőkönyv készül -, úgy e tekintetben a Szállítót felelősség nem terheli és a termékek átvételének megtagadása nem jár az egyedi megállapodásban megjelölt fizetési határidő meghosszabbodásával, vagyis a vételár megfizetése továbbra is az egyedi szerződésben megjelölt határidőben esedékes.

A termékek átvételének időpontjától a Megrendelő viseli a kárveszélyt a leszállított termékek vonatkozásában.

A Szállító a leszállított termékek sértetlenségét érintő reklamációkat csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a termékek átvételekor a sérülést a Megrendelő írásban jelezte a Szállítónak és erről jegyzőkönyv került felvételre. A termékek sértetlenségét érintő reklamációkat a termékek átvételének időpontját követően a Szállítónak nem áll módjában elfogadni.

A termékek a teljes bruttó vételár megfizetéséig a Szállító tulajdonát képezik. (tulajdonjog fenntartás)

A Megrendelő köteles fenntartás nélkül biztosítani a Szállító tulajdonjogának maradéktalan érvényesítését, magánterületen lévő ingatlanra való bejutás biztosítását is beleértve.

B) Az elvégzendő kivitelezési munka teljesítésének helyét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés időtartamára a kivitelezéssel érintett területet munkavégzésre alkalmas állapotban adja át és biztosítja Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) részére a zavartalan munkavégzést.

A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) teljesítésébe alvállalkozót, illetőleg teljesítési segédet bevonhat.

Az elvégzett kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételét a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:252.§-ban foglaltak szerint hajtják végre.

A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben a felek rögzítik, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett és a kivitelezés teljesítése a szerződés szerint megtörtént, valamint rögzítik a kivitelezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült további észrevételeiket.

A műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyvet mindegyik fél aláírja. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által vállalt jótállási határidő a kivitelezési munkálatok vonatkozásában a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásnak napját követő naptól kezdődik.

Amennyiben a kivitelezési munkálatok elvégzése – a Megrendelő döntése alapján – előzetes világításkorszerűsítési terv elkészítése nélkül történik meg, úgy a Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy az általa megrendelt és általa elfogadott műszaki tartalom számára minden szempontból megfelelő és igényeit teljes körűen kielégíti.

Abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a Megrendelő által megadott adatok alapján világításkorszerűsítési terv készül, az csak és kizárólag világításmértezésnek minősül, így amennyiben az nem felel meg valamely szabványnak úgy a tekintetben a Vállalkozót (Eladót, Szállítót, Kivitelezőt) vagyoni vagy egyéb felelősség nem terheli. Ezen esetben mindennemű felelősség – figyelemmel az általa megadott adatok alapján való tervezésre és arra, hogy a műszaki tartalmat megrendelésével elfogadta – a Megrendelőt terheli.

V. Vételár fizetés, Vállalkozói díj fizetés

Az egyes megrendelések (termékek, tervezési- és kivitelezési munka) tekintetében a vételárfizetés módját és ütemezését külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A) Termékek szállítása esetén a Szállító a számlát a teljesítés időpontját követő legkésőbb 15 naptári napon belül bocsátja ki. A teljesítés időpontja a jelen Általános Szerződési Feltételek III. pontjában megjelölt időpont.

A Szállító a kiállított és a Megrendelő (Vevő) által átvett számla tartalmával kapcsolatos reklamációt a számla kiállításától számított 15 napig, ennél rövidebb fizetési határidejű számlák esetén legkésőbb a számla fizetési határidejének leteltéig fogad el.

A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az általa visszaigazolt megrendelés időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam és az általa a teljesítésről kiállítandó számlázás időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam közötti növekmény meghaladja az 2,5 %-ot akkor a devizaárfolyam változását számlázáskor a változáshoz igazítottan áraiban érvényesíthesse.

Amennyiben a Szállító a vételárhoz nem jut hozzá, úgy jogosult az értékesített termék vonatkozásában tulajdonosi jogait gyakorolni az esetleges részfizetés és az időközbeni értékcsökkenés elszámolása mellett.

Késedelmes fizetés esetén a Szállítót a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresének 5%-al növelt összege illeti meg.

30 napon túli késedelem esetén a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozás rendezésre nem került. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítés – Szállító általi – fentiek szerinti felfüggesztése esetén a Szállítóval szemben nem érvényesíthet semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt.

B) A Megrendelő köteles a kivitelezési munkálatok eredményét átvenni, ha a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a szerződésben foglalt munkát szerződésszerűen elvégezte. Kivitelezési munka elvégzése esetén a Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által kiállított számlákon szereplő fizetési határidőn belül az abban rögzített díjat megfizeti a számla alapján, az abban meghatározott bankszámlára történő utalással.

Abban az esetben, ha az egyes munkaterületek tekintetében a termékek felszerelése vagy az egyéb kivitelezési munka nem egy ütemben történik, úgy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) jogosult az egyes részteljesítésekről részszámlát kiállítani, amelyet a Megrendelő köteles befogadni.

VI. Jótállás

A) A Szállító az általa leszállított termékekre a termék gyártójával azonos jótállást vállal (Termékgarancia).

Amennyiben a jótállási időn belül egy termék meghibásodik, úgy azt a Megrendelő (Vevő) köteles írásban jelezni a Szállító részére. Ezt követően a Megrendelő (Vevő) köteles a terméket visszajuttatni a Szállító által megadott címre. A Szállító vállalja, hogy a meghibásodott terméket megküldi a gyártónak a termék bevizsgálása érdekében. A termék bevizsgálását követően a gyártó véleményt ad a termék meghibásodása tárgyában, amely véleményben foglaltakat a Megrendelő (Vevő) és a Szállító magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szállító a gyártó véleménye alapján a terméket kijavítja vagy kicseréli.

A jótállás nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, amelyek a használati útmutató be nem tartásából következnek be vagy a Megrendelő (Vevő) illetve harmadik fél által végrehajtott módosítások, beavatkozások következtében keletkeznek.

A Megrendelő (Vevő) kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fent körülírt jótállási folyamat miatt sem járulékos kárt (pl. elmaradt haszon, gyártás kimaradás), sem járulékos költségigényt (pl. leszerelés, visszaküldés) nem érvényesíthet a Szállítóval szemben.

Ha a termékek szállítása speciális csomagolást igényel, úgy azt, vagy a Megrendelő (Vevő) speciális kívánságait a csomagolással kapcsolatban külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt (Vevő) terhelik.

B) A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) az általa elvégzett kivitelezési munkára 1 év jótállást vállal. (Kivitelezési garancia)

Ha kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélendő termékek beszereléséről a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) díjmentesen gondoskodik.

A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a teljesítéssel kapcsolatban nem vállal felelősséget közvetett veszteségért, termelés-csökkenésért, kieső bevételért vagy bármilyen más, elmaradt haszon természetű veszteségért.

Abban az esetben, ha a Megrendelő (Vevő) a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező felé, úgy a meghibásodott termékeket a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a bejelentett jótállási igényre tekintettel megvizsgálja (vagy a gyártóval bevizsgáltatja) és annak elfogadását követően a csere termékeket leszállítja a Megrendelő (Vevő) megjelölt teljesítési helyre.

Ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszerelése iránt a Megrendelő (Vevő) helyi karbantartó személyzete jogosult illetve köteles intézkedni.

Abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélt termékek beszerelése a megrendelő helyi karbantartó személyzetének igénybevételével valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi.

Nagy számú – a megrendelésben szereplő lámpa darabszám 5 százalék részénél nagyobb – egyidejű meghibásodáskor a Megrendelő saját költségén vállalja a világítási rendszerre vonatkozó villamos hálózat vizsgálatát. A vizsgálat (teljes hálózat analízis) különösen kiterjed a feszültség, áram, induktív meddő teljesítmény, kapacitív meddő teljesítmény, teljes harmo-nikus torzítás (THDu), teljes harmonikus torzítás (THDi), feszültség felharmonikusok, vala-mint áram felharmonikusok villamos paraméterekre.

VII. Fogyasztókra vonatkozó külön szabályok

Fizetési mód

A Vevő (Megrendelő) az általa megrendelt termékeket – Szállító által a válaszlevélben megadott rendelési számra hivatkozva – tudja kiegyenlíteni a rendelésen szereplő fizetési módokon.

A termékek átvételére személyesen nincs lehetőség.

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától – véglegessé válásától – számított 3-60 nap, de a Szállító rögzíti, hogy a teljesítési határidő a legtöbb esetben egyedileg kerül meghatározásra. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést a Szállító minden esetben e-mail útján jelezi.

A Szállító visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése megtörtént.

 

Külföldre történő értékesítés

Szállító nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívül, az Európai Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv. A Szállító nem köteles a Vevő tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Vevővel.

A Szállító nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.

A Szállító kijelenti, hogy az általa kötött ügyletek esetében a magyarországi ÁFA szabályok szerint jár el.

A Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szállító által meghatározott pénznemben valósul meg,

A Szállító visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szállító nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szállító a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

A Szállító a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg a Szállító részére, úgy a Szállító a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó (Vevő) a termékkel vagy a Szállító (Eladó) tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +3696/999-949
Internet cím: https://www.bravolight.hu
E-mail: info@bravolight.hu

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a Szállító (Eladó), illetve a Szállító (Eladó) érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szállító (Eladó) köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállító (Eladó) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szállító (Eladó) – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szállító (Eladó) indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szállító (Eladó) nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt – szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szállító (Eladó) a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szállító (Eladó) a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szállító (Eladó) és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás

A Vevő (Fogyasztó) jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szállító ezúton tájékoztatja a Vevőt (Fogyasztót), hogy vele szemben a –Fogyasztónak minősülő – Vevő (Fogyasztó) fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vevő (Fogyasztó) fogyasztói panaszát a Szállító (Eladó) elutasítja, úgy a Vevő (Fogyasztó) jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő (Fogyasztó) az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szállítót (Eladót) a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Szállítónak (Eladónak) a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Szállító (Eladó) székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szállító (Eladó) együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szállító (Eladó) kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szállító (Eladó) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A Szállítónak (Eladónak) nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Szállítótól (Eladótól) megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékek e-mailben megküldött leírásában ad a Szállító (Eladó) tájékoztatást.

VIII. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a www.bravolight.hu weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bravolight Kft.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által készített tervek, műszaki dokumentációk és a késztermékek a Szállító szellemi tulajdonát képezik. Így azok más irányú, vagy ismételt felhasználása, illetve harmadik személyeknek történő átadása, továbbá a késztermékről másolat készítése csak a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) előzetes jóváhagyásával lehetséges.

IX. Adatvédelmi rendelkezések

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) működése és a működése során tudomására jutott személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban került kialakításra.

Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) fenntartja a jogot a jelen személyes adatkezelésre vonatkozó irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősül, amikor a Megrendelő (Vevő) személyes adatait bármely módon kezeli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése tekintetében további kérdés merül fel, az Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a fent megjelölt címen, illetve e-mail címen érhető el.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok az alábbi célokból kerülnek felhasználásra:
A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) általi szolgáltatások nyújtásához

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

 • A megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
 • A megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 • A visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • A termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • A kivitelezési munkára vonatkozó megrendelések feldolgozása, befogadása, átvilágítása, elvégzése és szállítása;
 • A tervezési munkára vonatkozó megrendelések feldolgozása, befogadása, átvilágítása, elvégzése és szállítása.

A Megrendelő (Vevő) adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) és Megrendelő (Vevő) között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. A fentieken túl egyes adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet is.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a marketing tevékenység során jogosult a Megrendelő (Vevő) érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatokról és legfrissebb hírekről értesítést küldeni. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld elektronikus csatornákon keresztül. A marketingkommunikációs tevékenység előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntesen hozzájárulásával történik, amely leiratkozás útján visszavonható.

Az Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében statisztikai jellegű adatokat gyűjthet és rögzíthet a vásárlások során. Ezen adatok a weboldalon leadott vásárlások statisztikai értékelését szolgálják. Minden adat névtelen formában és visszakövethetetlenül kerül feldolgozásra, a felhasználóra nézve semmilyen joghatással nem bír.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) saját jogainak és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenysége védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldalt használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
 • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
 • intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és – feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazás a saját kereskedelmi tevékenység védelmét célzó jogos üzleti érdekből adódik, miközben Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) szavatolja, hogy a végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik az Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) saját érdekei és a Megrendelő (Vevő) alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) az adatkezelést és – feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettség teljesítésére figyelemmel végzi, amely az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok részletezése és a személyes adatkezelés esetei

1. Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)

A kezelt személyes adatok: név, email cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.

Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

Címzettek: a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) illetékes munkatársai.

2. Szerződés teljesítése

Szállítás
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

Adatfeldolgozóként szállítást végző megbízott cég neve:

Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa utca 12.

cargo-partner Kft.
2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 1.

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

3. Fizetés

A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

Címzettek:

UniCredit Bank Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

UniCredit Bank Austria AG
1020 Wien, Rothschildplatz 1

4. Számlázás

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám.

Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés]

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Címzettek: a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) illetékes munkatársai.

5. Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.

Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés).

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

Címzettek: a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) illetékes munkatársai.

6. Kapcsolatfelvétel

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 1 év elteltével.

7. Egyéb

Az itt fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) felvilágosítást.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) tájékoztatja az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szállítót (Eladót, Vállalkozót, Kivitelezőt), mint Adatkezelőt.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező, mint Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Személyes adatok továbbítása

Bizonyos esetekben eladó hozzáférést biztosít bizonyos személyes adatokhoz:

pénzügyi/banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;

A Szolgáltató vonatkozásában az alább részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást:

………………………..

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdek védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) jogosult kiadni közhatalmi szerveknek.

Harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá a Megrendelő (Vevő) adataihoz.

 

A személyes adatokat eladó Magyarország területén tárolja és kezeli

Az eladó a személyes adatok védelmét a tőle elvárható módon biztosítja, azonban mindezek ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) ezáltal az ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet biztosítja a Megrendelő (Vevő) számára az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően a Megrendelőnek (Vevőnek) a jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) tájékoztatja a Megrendelőt (Vevőt), hogy nem köteles olyan kérések megválaszolására, ha az más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Megrendelő (Vevő) jogai
A felhasználó/ügyfél/vevő az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
i) Jogorvoslathoz való jog

A Megrendelő (Vevő) jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. A per a Megrendelő (Vevő) választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
A Megrendelőnek (Vevőnek) továbbá jogában áll a panasznak a Megrendelő (Vevő) nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
Ha a Megrendelő (Vevő) úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

X. Vegyes rendelkezések

A Megrendelő (Vevő) a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) valamennyi jelen szerződésből származó követelését (ideértve különösen, de nem kizárólag a díj-, költség, kötbér-, kártalanítás-, kártérítés-, vételár követeléseket stb.) a Megrendelő (Vevő) engedélye nélkül harmadik személyre átruházza (engedményezze). Megrendelő (Vevő) a jelen szerződésben vállaltakon túlmenően is minden ésszerű nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) fent meghatározott jogának gyakorlását elősegítse.

A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a per értékétől függően a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései illetve a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak esetleges mellékleteit gondosan átolvasták, tanulmányozták és értelmezték. Ezt követően a szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A gazdasági társaságokat képviselő személyek szavatolják, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak.

Ha az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még az Általános Szerződési Feltételek további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.